Chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Posted on 03/09/2013

2Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Có lẽ do hoàn cảnh lịch sử, hiếm có một chính phủ nào hội tụ những thành phần đa dạng của giới tinh hoa trong xã hội như hồi đó.

Chính phủ Cách mạng Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập tháng 8 năm 1945 sau cuộc Cách mạng tháng Tám (danh sách đăng trên các báo ngày 28 tháng 8), ra mắt quốc dân ngày 2 tháng 9, ngày tuyên bố độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và họp phiên chính thức đầu tiên ngày hôm sau, 3 tháng 9.

Chính phủ này do Việt Minh lập ra trên cơ sở cải tổ Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam được Đại hội Quốc dân ngày 16 và 17-8-1945 tại Tân Trào bầu (Hồ Chí Minh – Chủ tịch, Trần Huy Liệu-Phó Chủ tịch và Thường trực Uỷ ban gồm: Hồ Chí Minh, Trần Huy Liệu, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Lương BằngDương Đức Hiền).

Tại phiên họp ngày 27 tháng 9 năm 1945, Hội đồng Chính phủ Cách mạng lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã bàn bạc và nhất trí cải cách chính phủ để mời các thành phần khác (không phải Việt Minh) vào chính phủ liên hiệp. Sau khi có sự thương lượng giữa Việt Minh với Việt QuốcViệt Cách, chính phủ Cách mạng Lâm thời tồn tại đến hết năm 1945 và Chính phủ Liên hiệp Lâm thời chính thức được lập ra ngày 1 tháng 1 năm 1946, thay thế Chính phủ này.

Thành phần Chính phủ Cách mạng Lâm thời

Thứ tự Chức vụ Tên Đảng phái
1 Chủ tịch Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Đông Dương
2 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp [1] Đảng Cộng sản Đông Dương
3 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chu Văn Tấn Đảng Cộng sản Đông Dương
4 Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Trần Huy Liệu Đảng Cộng sản Đông Dương
5 Bộ trưởng Bộ Thanh niên Dương Đức Hiền Đảng Dân chủ
6 Bộ trưởng Bộ Quốc dân Kinh tế Nguyễn Mạnh Hà không đảng phái
7 Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Vũ Đình Hòe Đảng Dân chủ
8 Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vũ Trọng Khánh
9 Bộ trưởng Bộ Y tế Phạm Ngọc Thạch Đảng Cộng sản Đông Dương
10 Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính Đào Trọng Kim không đảng phái
11 Bộ trưởng Bộ Lao động Lê Văn Hiến Đảng Cộng sản Đông Dương
12 Bộ trưởng Bộ Tài chính Phạm Văn Đồng Đảng Cộng sản Đông Dương
13 Bộ trưởng Bộ Cứu tế xã hội Nguyễn Văn Tố không đảng phái
14 Ủy viên chính phủ Cù Huy Cận Đảng Cộng sản Đông Dương
15 Ủy viên chính phủ Nguyễn Văn Xuân

^ Võ Nguyên Giáp kiêm chức thứ trưởng Quốc phòng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội)
Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) ngày 2-9-1945
Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên Chính phủ lâm thời sau phiên họp Chính phủ Đầu tiên (3-9-1945)Từ trái sang phải: Hàng trước: Võ Nguyên Giáp (BT Nội vụ), Vũ Đình Hòe (BT Giáo dục), Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trần Huy Liệu (BT Thông tin), Nguyễn Văn Tố (BT Cứu tế)Hai hàng sau: Nguyền Mạnh Hà (BT Kinh tế), Phạm Văn Đồng (BT Tài chính), Hoàng Tích Trí ( Thứ trưởng Y tế), Hoàng Minh Giám (BT Ngoại giao), Vũ Trọng Khanh (BT Tư pháp), Cù Huy Cận (BT Canh nông), Dương Đức Hiền (BT Thanh niên).

Chính phủ Liên hiệp Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Chính phủ Liên hiệp Lâm thời Việt Nam được thành lập ngày 1 tháng 1 năm 1946, trên cơ sở cải tổ từ Chính phủ lâm thời (chỉ gồm các thành viên Việt Minh), có thêm một số thành viên của Việt Quốc, Việt Cách. Chính phủ này tồn tại đến ngày 2 tháng 3 năm 1946, thì chuyển sang Chính phủ liên hiệp kháng chiến Việt Nam, do Quốc hội khóa I cử ra.

Thành phần Chính phủ Liên hiệp Lâm thời

Thứ tự Chức vụ Tên Đảng phái
1 Chủ tịch Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Chí Minh Việt Minh [1]
2 Phó Chủ tịch Nguyễn Hải Thần Việt Cách
3 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp [2] Việt Minh
4 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chu Văn Tấn Việt Minh
5 Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền cổ động Trần Huy Liệu Việt Minh
6 Bộ trưởng Bộ Thanh niên Dương Đức Hiền Dân Chủ
7 Bộ trưởng Bộ Quốc dân Kinh tế Nguyễn Mạnh Hà
8 Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Vũ Đình Hòe Dân Chủ
9 Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vũ Trọng Khánh
10 Bộ trưởng Bộ Y tế Trương Đình Tri Việt Cách
11 Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính Đào Trọng Kim
12 Bộ trưởng Bộ Lao động Lê Văn Hiến Việt Minh
13 Bộ trưởng Bộ Tài chính Phạm Văn Đồng Việt Minh
14 Bộ trưởng Bộ Cứu tế xã hội Nguyễn Văn Tố
15 Bộ trưởng Bộ Canh nông Cù Huy Cận Việt Minh
16 Quốc vụ khanh Nguyễn Văn Xuân

^ Đảng Cộng sản Đông Dương đã được giải tán ngày 11 tháng 11 năm 1945 do sắc lệnh của Chính phủ lâm thời. Đảng viên của Đảng Cộng sản tham gia chính phủ dưới danh nghĩa Việt Minh.

^ Võ Nguyên Giáp kiêm chức Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (nay gọi là thứ trưởng).

Các hoạt động quyên góp cứu đói hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ (1945)

Các thành viên trong chính phủ liên hiệp kháng chiến

Thứ tự Chức vụ Tên Đảng phái
1 Chủ tịch Hồ Chí Minh Việt Minh
2 Phó Chủ tịch Nguyễn Hải Thần[1] Việt Cách
3 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Huỳnh Thúc Kháng không đảng phái
4 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Tường Tam[2] Việt Quốc
5 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Anh không đảng phái
6 Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vũ Đình Hòe Dân Chủ
7 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đặng Thai Mai Việt Minh
8 Bộ trưởng Bộ Tài chính Lê Văn Hiến Việt Minh
9 Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính Trần Đăng Khoa[3] Đảng Dân chủ
10 Bộ trưởng Bộ Kinh tế Chu Bá Phượng Việt Quốc
11 Bộ trưởng Bộ Xã hội, Y tế, Cứu tế và Lao động Trương Đình Tri Việt Cách
12a Bộ trưởng Bộ Canh nông Bồ Xuân Luật[4] Việt Cách
12b (từ tháng 4, 1946) Huỳnh Thiện Lộc Dân Chủ

Các thứ trưởng: Nội vụ (Hoàng Minh Giám – đảng Xã hội), Quốc phòng (Tạ Quang Bửu – độc lập), Tư pháp (Nguyễn Văn Hướng – độc lập), Giao thống công chính (Đặng Phúc Thông – Việt Minh), Tài chính (Trịnh Văn Bính – độc lập), Giáo dục (Đỗ Đức Dục– Đảng Dân chủ), Canh nông (Bồ Xuân Luật – Việt cách, sau khi Huỳnh Thiện Lộc– độc lập làm Bộ trưởng), Xã hội y tế (Đỗ Tiếp – Việt cách), Ngoại giao (Nghiêm Kế Tổ – Việt quốc)

Cố vấn đoàn do cố vấn tối cao Vĩnh Thụy[5] đảm nhiệm.

Kháng chiến Ủy viên hội (sau gọi là Ủy ban Kháng chiến) do Võ Nguyên Giáp (Việt Minh) làm Chủ tịch, Vũ Hồng Khanh[6] (Việt Quốc) làm Phó Chủ tịch.